fbpx

eskul.cloud – System zarządzania szkołą

Regulamin

1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy eskul.cloud prowadzonego przez 4MultiMedia Norbert Stadnik z siedzibą w Krakowie przy ulicy Aleksandra Fredry 2 lokal 2, 30-605 Kraków, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – NIP: 6641972013 REGON 121424031
 2. Regulamin jest skierowany do Użytkowników
 3. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę następuje przy podpisywaniu Umowy Głównej.
2. Definicje
 1. Platforma – oznacza serwis internetowy pod adresem https://app.eskul.cloud
 2. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług Platformy z posiadanym przynajmniej jednym uprawnieniem dostępu
 3. Usługodawca – 4MultiMedia Norbert Stadnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eskul.cloud sp z o.o., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Aleksandra Fredry 2 lokal 2, 30-605 Kraków, NIP: 6641972013 REGON 121424031
 4. Czas Dostępu – każdorazowo wskazany Administratorowi szkoły przy świadczeniu Usługi termin, na jaki otrzymał dostęp do Platformy. Czas Dostępu stanowi integralny element Umowy.
 5. Działalność edukacyjna – wpis do CEiDG z przeważającym kodem PKD 85.
 6. Konto – dostęp do platformy identyfikowany poprzez indywidualną nazwę użytkownika (adres e-mail) oraz hasło.
 7. Administratora szkoły – rodzaj konta utworzony podczas rejestracji szkoły.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Platformy umożliwiający rejestrację w celu utworzenia konta Właściciel Szkoły
 9. Przestrzeń – przestrzeń w obrębie jednego konta
 10. Okres testowy – 14 dni w którym użytkownik może bezpłatnie przetestować pełną funkcjonalność Platformy
 11. Opłata abonamentowa – opłata za korzystanie z Platformy określona w cenniku
 12. Okres abonamentu – 1 miesiąc lub 12 miesięcy
 13. Cennik – cennik za Usługi świadczone na rzecz Administratorów szkoły znajdujący się pod adresem https://eskul.cloud/cennik
 14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 15. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony, w momencie założenia Konta w Aplikacji oraz zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim
 16. Uprawnienie dostępu – ograniczony dostęp do funkcji Platformy
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
3. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki korzystania z platformy.
 2. Regulamin został sporządzony w języku polskim
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://eskul.cloud/regulamin
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy, Właściciel szkoły jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 5. Założenie konta w platformie jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usług.
 6. Dane kontaktowe pod którymi Użytkownicy mogą kontaktować się z usługodawcą to:
  a) poczta elektroniczna: info@eskul.cloud
  b) telefon: +48 603 930 606
  c) adres: Aleksandra Fredry 2 lokal 2, 30-605 Kraków
4. Korzystanie z platformy
 1. Korzystanie z Platformy i jej usług odbywa się poprzez przeglądarkę Internetową posiadająca dostęp do Internetu.
 2. Platforma jest przeznaczona dla Usługobiorców prowadzący działalność edukacyjną.
 3. Po zalogowaniu się na Konto, Użytkownik może korzystać z usług przypisanych do uprawnień konta jakie posiada.
 4. Usługi w zależności od posiadanych uprawnień przypisanych do konta mogą się różnić.
 5. Platforma może być wykorzystywana wyłącznie do korzystania z Usług.
 6. Korzystanie z platformy jest odpłatne i określone w Cenniku pod adresem: https://eskul.cloud/cennik.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia lub zablokowania konta Usługobiorcy w przypadku działania niezgodnego z regulaminem lub przepisami prawa.
5. Konta
 1. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Platformy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Platformie.
 3. Zakładanie konta na fałszywe dane jest zabronione.
 4. Do założenia konta i korzystania z funkcjonalności Platformy konieczne jest:
  a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
  b) przeglądarka internetowa
  c) dostęp do Internetu
 5. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niezbędne jest poprawne wypełnienie formularza Rejestracji oraz kliknięcie przycisku „Utwórz konto” pod formularzem.
 6. W formularzu Rejestracji Usługobiorca podaje hasło, którego będzie używać w celu logowania się do Platformy.
 7. Po wciśnięciu przycisku „Utwórz konto” o którym mowa w pkt 5.5 Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mailową na podany adres e-mail w formularzu Rejestracji z linkiem w celu aktywacji konta. Link aktywacyjny jest ważny 48 godzin od wysłania.
 8. Po kliknięciu linku aktywacji konta w wiadomości email o której mowa w pkt 5.7 przez Usługobiorcę nastąpi aktywacja konta i możliwe będzie zalogowanie się do Platformy.
 9. W przypadku nie kliknięciu w link aktywacyjny po upływie 48 godzin – podane dane w formularzu Rejestracji są usuwane
 10. Loginem jest adres e-mail wskazany w formularzu Rejestracji.
 11. Usługobiorca po zalogowaniu może dodawać w ramach swojej przestrzeni szkoły konta z uprawnieniami: Konto Administratora Szkoły, Konto Opiekuna, Konto Kursanta, Konto Administratora Firmy.
 12. Usługodawca może według własnego uznania przyznać Użytkownikom odmienne uprawienia dostępu do poszczególnych modułów lub informacji zawartych w Platformie.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta w Platformie dla Użytkownika, który nie prowadzi działalności związanej z prowadzeniem działalności edukacyjnej.
 14. Właściciel szkoły nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Platformie. Konto właściciela szkoły nie może zostać przeniesione na innego właściciela szkoły.
6. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną
 1. Platforma dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń posiadająych przeglądarkę Internetową zgodną z wytycznymi technicznymi opisanymi w 8.1.
 2. Platforma działa w trybie on-line tj. kiedy w urządzeniu Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Aplikacji. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Aplikacji treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Nie dozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Platformy jakichkolwiek testów obciążeniowych, testów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 5. Informacje zawarte w Platformie nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Operator ma prawo do modyfikacji lub usunięcia dostępnych funkcjonalności Platformy.
 7. Po zakończeniu świadczenia usług wynikających z Umowy i Regulaminu Usługodawca usuwa wszystkie dane Właściciela Szkoły i Użytkowników przypisanych do jego przestrzeni.
7. Odpowiedzialność i obowiązki
 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z zachowaniem należytej staranności
 2. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia na urządzeniu Użytkownika tak zwanych „plików cookies” lub innych o podobny znaczeniu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Platformy do 24 godzin. Usługodawca poinformuje uprzednio użytkowników komunikatem o planowanej przerwie technicznej, co najmniej 3 dni wcześniej wysyłając wiadomość mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
 4. Właściciel szkoły oraz wszystkie konta pod nim zobowiązane są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Właściciel szkoły oraz wszystkie konta pod nim ponoszą wyłączą odpowiedzialność za treść podanych i wprowadzanych przed siebie danych.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim danych umożliwiających się do zalogowania na Konto z wyjątkiem ich udostępnienia osobom, które w imieniu Użytkownika będą z jego konta korzystały.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z udostępnieniem danych przez Użytkownika osobom trzecim do logowania się do jego konta.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie danych przez Użytkownika w ramach jego konta.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie kont użytkowników przez Właściciela Szkoły w ramach swojej przestrzeni.
 10. Za działania i zaniechania Użytkowników Właściciela szkoły związane z korzystaniem z Platformy Właściciel Szkoły odpowiadają jak za działania i zaniechania własne.
 11. Usługodawca ma prawo nałożenia blokady na Konto właściciela szkoły w przypadku gdy:
  a) narusza Regulamin
  b) użytkuje Platformę w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa
  c) nie prowadzi działalności związanej ze szkołą językową
  d) powoduje zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnianie normalnego funkcjonowania całości bądź część Platformy.
 12. Operator ma prawo nałożyć blokadę na Konto konkretnego Użytkownika w przypadku gdy:
  a) narusza Regulamin
  b) użytkuje Platformę w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa
  c) powoduje zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnianie normalnego funkcjonowania całości bądź część Platformy.
 13. Usługodawca nie ma obowiązku informowania o nałożeniu blokady
 14. Usługodawca może wyjaśnić Właścicielowi Szkoły lub konkretnemu Użytkownikowi przyczynę nałożenia blokady.
 15. Operator ma prawo dokonywania Aktualizacji Platformy.
 16. Usługodawca ma prawo do zmiany szaty graficznej Platformy.
8. Wymagania techniczne
 1. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Platformy w następujących przeglądarkach na komputerach:
  a) Microsoft Egde wersja 90 lub nowsza
  b) Google Chrome wersja 90 lub nowsza
  c) Apple Safari wersja 13 lub nowsza
  d) Mozilla Firefox wersja 90 lub nowsza
  e) Opera wersja 80 lub nowsza
 2. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Platformy w następujących przeglądarkach w telefonach:
  a) Apple iOS Safari
  b) Chrome na telefonach z system Android lub Apple iOS
  c) Firefox na telefonach z system Android lub Apple iOS
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych
 4. Do korzystania z platformy niezbędne jest posiadanie łącza Internetowego.
 5. Koszty transmisji danych związanych z korzystaniem z Platformy obciążają danego użytkownika,
9. Płatności
 1. Właściciel szkoły zobowiązuje się płacić na rzecz Usługodawcy Opłaty określone w cenniku
 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności danej Opłaty o:
  a) 1 dzień – Usługodawca wyślę na adres e-mailowy Właściciela Szkoły informację o przekroczonym terminie oraz zablokuje dostęp do wszystkich zakładek Platformy Właściciela Szkoły z wyłączeniem zakładek: faktury, moje dane, pakiety i płatności
  b) 3 dni – Usługodawca wyślę na adres e-mailowy Właściciela Szkoły informację o przekroczonym terminie oraz zablokuje dostęp dla pozostałych wszystkimi podkont powiązanymi ze szkołą
  c) 10 dni – Usługodawca wyślę na adres e-mailowy Właściciela Szkoły informację o przekroczonym terminie oraz ma prawo wstrzymania świadczenia Usług
  d) 30 dni – Usługodawca wyślę na adres email Właściciela Szkoły informację o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z usunięciem wszystkich danych opisanych w pkt 12.1
 3. Pierwsza opłata abonamentowa za dostęp do Platformy będzie płatna następnego dnia po zakończenia Okresu testowego.
 4. Każda kolejna opłata abonamentowa będzie płatna następnego dnia po zakończeniu bieżącego okresu abonamentu.
 5. Właściciel Szkoły wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 6. Płatności będą wykonywane przez Właściciela poprzez:
  a) płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze proforma
 7. Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca w ciągu 7 dni wystawi fakturę VAT za przedłużenie okresu abonamentu.
 8. Właściciel Szkoły posiadający opłacony abonament może zrezygnować z płatnego dostępu przed pobraniem kolejnej opłaty abonamentowej.
 9. W przypadku rezygnacji przed zakończeniem okresu abonamentowego, konto zostanie zablokowane w ostatnim dniu okresu abonamentowego.
 10. W przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę za naruszenie regulaminu Umowy lub przepisów prawa przez Właściciela szkoły, wpłacona opłata za abonament nie jest zwracana.
 11. W przypadku opłaty za abonament po przekroczonym terminie płatności dostęp do konta, w przypadku uprzednim zablokowaniu zostaną odblokowane do 24 godzin po zaksięgowaniu płatności.
 12. Administrator szkoły ma możliwość podniesienia abonamentu na wyższy w czasie trwania okresu abonamentowego. W przypadku zmiany abonamentu na wyższy w czasie trwania abonamentu musi uiścić opłatę za zwiększenie obliczaną na podstawie:
  ((cena na jaką podwyższa abonament – (minus) cena aktualnego opłaconego abonamentu)) / (dzielona) ilość dni w miesiącu w którym rozpoczął się okres abonamentowy) * (razy) pozostała ilość dni do zakończenia aktualnego okresu abonamentowego
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
 14. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient mający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, mający zawartą umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Administrator szkoły musi złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to można przesłać pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy lub elektroniczną na adres: info@eskul.cloud.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwróci Administratorowi szkoły wszystkie dokonane przez niego płatności,, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
11. Reklamacje
 1. Właściciel Szkoły może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania platformy na adres e-mail: info@eskul.cloud
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 3. Podczas zgłaszania reklamacji Właściciel Szkoły winien wskazać dokładny opis w nieprawidłowości funkcjonowania Platformy i okoliczności jej ujawnienia.
 4. W przypadku braku wymaganych informacji, Usługodawca może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.
12. Dane osobowe
 1. Właściciel szkoły powierza Usługodawca przetwarzanie danych osobowych wszystkich danych osobowych wszystkich kont wprowadzonych w ramach swojej przestrzeni szkoły
 2. Usługodawca będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 3. W celu należytego wykonania Umowy Usługodawca przetwarza również w imieniu Właścicieli Szkół przekazane przez nich dane osobowe wszystkich użytkowników dodawanych w przestrzenie danej szkoły, co wymaga zawarcia między Usługodawcą a Właścicielem szkoły umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Usługodawca pełni w tym przypadku rolę podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora danych, którym jest Właściciel Szkoły.
13. Rozwiązanie Umowy
 1. Umowa dotycząca Usługi zawarta na Czas Dostępu wygasa z upływem Czasu Dostępu.
 2. Umowę może rozwiązać zarówno Usługodawca jak i Użytkownik na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Użytkownik, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, liczonych od dnia zawarcia Umowy (uiszczenia opłaty abonamentowej). Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przesłane do Administratora ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail).
 4. Odstąpienie od Umowy bądź wypowiedzenie takiej umowy skutkuje usunięciem Konta przez Serwis, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu.
 5. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, w związku z faktem, że Usługi świadczone na mocy Regulaminu należą do kategorii usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a których spełnianie rozpoczyna się za wyraźną zgodą Użytkownika, z chwilą wyrażenia tej zgody, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w rozumieniu ww. ustawy, co nie ogranicza jego prawa do rozwiązania Umowy w każdym czasie, wskazanego w pkt. 12.3. Regulaminu powyżej oraz prawa do odstąpienia wynikającego z innych ustaw, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
  a) rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  b) podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Usługodawcę;
  c) nie prowadzi działalności edukacyjnej
  d) posługiwał się materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich;
  e) utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usługi przez Usługodawcę.
 7. Po zakończeniu świadczenia usług wynikających z Regulaminu, Usługodawca usunie wszelkie dane Administratora szkoły wraz ze wszystkimi podkontami i ich danymi powiązanymi z Administratorem szkoły. Usunięta zostanie także subdomena Administratora Szkoły oraz zostanie przekierowana na adres https://app.eskul.cloud
14. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Platforma przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, obsługi zamówień oraz do celów marketingowych i statystycznych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić rejestrację i dostęp do Platformy.
 6. Platforma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Platformę w celach wynikających z umowy oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Platformę, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych.
15. Zmiana regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania.
 3. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową na podany podczas rejestracji konta adres e-mail
 4. Użytkownik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu w wyżej wymienionym terminie.
 5. W przypadku odmowy akceptacji zmienionego Regulaminu uznaje się, iż Użytkownik wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co skutkuje z usunięciem Konta Właściciela Szkoły wraz ze wszystkimi podkontami powiązanymi ze szkołą.
16. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.
 2. W celu założenia Konta oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.